Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről.

A Dr. Szilvási Lívia Ügyvédi Iroda (továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) az Ügyvédi Iroda részére ügyvédi tevékenység folytatására megbízást adó ügyfeleire vonatkozóan személyes adatokat kezel.

Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üt.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

  1. Az adatkezelő adatai:

   Dr. Szilvási Lívia Ügyvédi Iroda
   1141 Budapest, Csernyus u. 58. fsz. 1.
   Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara
   Nyilvántartási szám: 1327
   KASZ szám: 36069647
   Telefon: +36 1 6153119
   Email: szilvasi.livia@drszilvasi.hu
   Honlap: www.drszilvasi.hu
  1. Az adatkezelés célja

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján. A kapcsolattartási adatokat az Ügyvédi Iroda az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja)

Bizonyos esetekben (pl. adózási kötelezettségek teljesítése, pénzmosási szabályok betartása) az adatkezelés jogalapja, hogy ezáltal az Ügyvédi Iroda az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tudjon eleget tenni. (GDPR 6. cikk /1/ c) pontja)

Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Ügyvédi Iroda a megbízás teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait.

  1. A kezelt személyes adatok köre

A kezelhető személyes adatok körére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7.§-a irányadó.

Ezen kívül kezeljük még az általunk készített okiratokban szereplő személyes adatokat. Végezetül az adatkezelés kiterjed az ügyfelek által részünkre az együttműködésünk során önkéntesen megadott egyéb személyes adatokra is.

  1. Adattovábbítás

Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek az Ügyvédi Iroda archiválási, továbbá számviteli és – elektronikus kapcsolattartás esetén – IT szolgáltatója részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A számlázási adatok megosztásra kerülnek az Ügyvédi Iroda könyvelését végző céggel.

A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók továbbá az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek. Az adatok közölhetők az Ügyvédi Iroda alkalmazottaival.

Az Ügyvédi Iroda a megbízás teljesítése során más helyettesítő ügyvédet (Üt. 17. §) is vehet igénybe, az adatok átadhatók a helyettesítő ügyvéd részére is.

A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Amennyiben a területi ügyvédi kamara az Üt. 85. §-a alapján irodagondnokot jelöl ki, az irodagondnok jogosult az ügyvéd képviseletére és az iratokba betekinteni.

  1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év. (Üt. 53. §)

Okirat ellenjegyzése esetén az Ügyvédi Iroda által ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig kell megőrzi. (Üt. 53.§ (5) bekezdés). Amennyiben az ügyfélazonosítás távazonosítás keretében történik vagy az ellenjegyzésre ún. távelőttemezés keretében kerül sor, úgy az ezekről készült felvételeket irodánk köteles az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrizni.

Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig őrizzük meg.

  1. Adatbiztonság

A személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az Ügyvédi Iroda fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

  1. Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda képviselői meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az ügyfelek adatait.

Az ügyfél ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott körben és feltételek mellett jogosult az ügyfél az adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni.

  1. Jogorvoslat

Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt az Ügyvédi Iroda minden törekvése ellenére nem orvosolta, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Hivatali kapu
Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Ön dönthet továbbá úgy, hogy jogi igényét bírósági úton érvényesíti. Az eljárásra főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes, de Ön – választása szerint – a keresetet a lakóhelye ill. tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Scroll to Top